fbpx

Stavební dokumentace stavby | Pasportizace stavby

 Jedna ze zákonných povinností prodávajícího, je předat kupujícímu stavební dokumentaci ke stavbě.

Tato povinnost je zakotvena v §125 Dokumentace skutečného provedení stavby,  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Odst. 1 „Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.“

Co to v praxi znamená?

Vlastník má povinnost mít stavební dokumentaci, která byla potřeba ke kolaudaci stavby nebo jejím ohlášení o užívání a při prodeji ji předat kupujícímu.

Pokud vlastník nemá dokumentaci k dispozici, může získat její duplikát na místně příslušném stavebním úřadě.

V případě, že dokumentace stavby nebyla v minulosti pořízena, nedochovala se nebo po různých úpravách neodpovídá skutečnému stavu, je vlastník povinen tuto dokumentaci pořídit.

Ve vybraných případech povoluje zákon pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby.

 

Pasportizace projektové dokumentace


pasport stavby 100Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, o dokumentaci staveb, je pasport stavby zjednodušená dokumentace, která ze stavebně technického hlediska obsahuje popis stavby a jednotlivých konstrukcí a obsahuje zjednodušené výkresy se skutečnými a zaměřenými rozměry konstrukce nemovitosti.

Pasport stavby se provádí u nemovitostí, které nedisponují žádnou původní projektovou dokumentací, podle níž byl objekt vystavěn nebo provedeny úpravy.

U pasportizace rozlišujeme dva různé způsoby zpracování
1. Pasport je podkladem pro prohlášení vlastníka nemovitosti, kde je předmětem zaměření a zakreslení nemovitosti vnitřní dispozice objektu s rozměry místností, obálky budovy.
2. Jedná se o stavebně technické zakreslení půdorysů nemovitosti v jednotlivých podlaží, pohledů a situací, včetně skutečných rozměrů všech dostupných konstrukcí s uvedením jejich skladebnosti, které je možné při technickém průzkumu zaměřit a získat o nich prokazatelné informace. Součástí takto zpracované pasportizace je i zjednodušená průvodní technická zpráva.

Součástí pasportizace není TZB a sanita, jelikož nelze zcela prokazatelně zjistit a doložit jaké rozvody a materiály byly použity.

Kdo jsem

„Nabízím profesionální realitní služby, které pro mne nekončí prodejem nebo koupí nemovitosti. Díky téměř 30 leté praxi v obchodě a stavebnictví, nabízím svůj pohled a další služby spojené s výstavbou, rekonstrukcí i údržbou nemovitosti a jejich okolí."

Kontakt