fbpx

JARNÍ BONUS 2021

1. Jarní bonus (dále „bonus“) je vázán na prodej nemovitosti výhradně prostřednictvím RK RE/MAX Magnum ve vlastnictví společnosti GOLDEN HOME GROUP s.r.o., IČ 04920449, se sídlem Brno, Banskobystrická 819/52 PSČ 621 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92620, prostřednictvím realitního makléře Zlatko Štěpina, IČ 614 20 611 se sídlem Kamínky 291/23 Brno 634 00, podnikající na základě ŽL vydaného MÚ Tišnov pod č.j.: OŽÚ/1695/2016/3 dne 2.11.2016.
2. Bonus nemá charakter Veřejného příslibu ve smyslu § 2884 a násl., ani § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Nový Občasní zákoník a nevzniká na něj právní nárok.
3. Bonus je platný od data vyhlášení do 30.6.2021, kdy v tomto období musí být uzavřena smlouva s RK REMAX Magnum na prodej nemovitosti a současně musí být zahájeno čerpání bonusu nejpozději do 15.7.2021, tj. musí být prodávajícím objednány služby u poskytovatele a tyto je možné začít realizovat nejpozději do 30.7.2021 s ukončením nejppozději do 15.8.2021.
4. Bonus poskytuje podnikatel Zlatko Štěpina IČ 614 20 611 (dále „poskytovatel“) formou poskytnutých služeb a není možné jej čerpat ve finanční, ani jiné podobě.
5. Bonus je vypočítáván z hodnoty prodávané nemovitosti, a to ve výši 0,75% z této hodnoty a současně jeho hodnota činí maximálně 25.000,-Kč vč. DPH. V případě, že částka 0,75% z hodnoty prodávané nemovitosti je vyšší, než maximální částka bonusu, budou poskytnuty služby ve výši max. 25.000,-Kč vč. DPH.
6. Bonus lze využít výhradně na tyto služby a práce spojené s prodávanou nemovitostí:
a. Vyklizení nemovitosti
b. Přistavení, pronájem a odvoz kontejneru
c. Likvidace vzniklého odpadu ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
d. Základní úklidové služby
e. Stěhovací služby
f. Úklid a základní úprava zahrady nebo okolí nemovitosti
i. Posekání trávníku
ii. Prořezání stromů a keřů
iii. Střih a modelace záhonů
iv. Hrabání listí a starého klestí
v. Drobná dosadba a výsadba okrasných rostlin a keřů
g. Drobné zednické a řemeslné práce
h. Malířské a natěračské práce
7. V případě, že si prodávající sjedná u poskytovatele služby nad rámec služeb, které jsou součástí bonusu a přesahují výši bonusu, budou tyto provedeny na základě dohody a objednávky služeb, po uhrazení zálohy prodávajícím poskytovateli, na základě vystavené zálohové faktury poskytovatelem. Konečné vyúčtování bude provedeno po převzetí objednaných služeb.
a. V případě, že v průběhu realizace služeb v rámci Bonusu, bude zjištěno, že rozsah dohodnutých služeb přesáhne výši bonusu, budou práce dočasně pozastaveny a prodávající bude neprodleně informován poskytovatelem. Následně budou řešeny tyto situace a./ služby budou dokončeny ve sjednaném rozsahu a jejich pokračování bude zahájeno po uhrazení zálohy prodávajícím poskytovateli na základě zálohové faktury nebo b./ služby budou provedeny pouze do výše sjednaného bonusu, a ukončeny tak, aby tvořili ukončený celek.
8. V případě, že dojde k poskytnutí služeb v rámci bonusu a nemovitost nebude prodána prostřednictvím poskytovatele, nebo prodávají odstoupí od smlouvy o prodeji prostřednictvím RK REMAX Magnum, je prodávající povinen tento bonus uhradit, na základě vystavené faktury poskytovatelem, do 7 dní od data doručení faktury. Faktura může být zaslána e-mail, do datové schránky nebo doporučeně poštou.
9. Podmínky pro poskytnutí Jarního bonusu 2021 jsou platná od data vyhlášení a mohou se měnit. Změna bude provedena vyvěšením nových podmínek na webových stránkách poskytovatele. Změnou podmínek nebudou dotčeny již uzavřené Smlouvy o poskytnutí bonusu před datem vyhlášení nových podmínek.

Zlatko Štěpina
V Brně dne 16.2.2021

 

Kdo jsem

„Nabízím profesionální realitní služby, které pro mne nekončí prodejem nebo koupí nemovitosti. Díky téměř 30 leté praxi v obchodě a stavebnictví, nabízím svůj pohled a další služby spojené s výstavbou, rekonstrukcí i údržbou nemovitosti a jejich okolí."

Kontakt